ท่าเรือยูนิไทย UTCT ท่าเรือ ส่งออก-นำเข้า พื้นที่ ถนนท้ายบ้าน

ท่าเรือยูนิไทย

ท่าเรือยูนิไทย หรือ  United Thai Container Terminal หรือ  UTCT ชิปปิ้งเรียกว่า ท่ายูนิไทย เป็นท่าเรือขนถ่ายบริการตู้สินค้าสำหรับนำเข้าส่งออก มีด่านศุลกากรสมุทรปราการ ให้บริการทางศุลกากรนำเข้าส่งออก ท่าเรือยูนิไทย

สถานที่ตั้งท่าเรือยูนิไทย

สถานที่ตั้งท่าเรือยูนิไทย อยู่บน ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกที่มีสถานที่โกดังสินค้าสำหรับเพื่อการนำเข้าส่งออกอยู่ในบริเวณไม่ไกลมากสามารถใช้บริการท่าเรือนี้ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าได้เพื่อให้ระยะทางของการขนส่งที่เป็นต้นทุนดำเนินการสามารถลดลงได้หากต้องการแจ้งคู่ค้าต่างประเทศสำหรับการนำเข้า ชื่อย่อที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับต่างประเทศคือ UTCT

 

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หลักของการดำเนินงานที่คลาดเคลื่อนมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้ง คำแนะนำถูกผิด

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หากนอกระเบียบการมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ ในหลักการทั้งกฏระเบียบ และ งานเอกสาร หากไม่เป็นไปตามหลักของการทำงานแล้วย่อมก่อผลเสียในระยะยาวได้ ซึ่งการทำงานของ ชิปปิ้ง ในบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพื่อให้เวลาของการทำงานนั้นสั้นลงได้ แต่การยึดหลักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นแบบแผนเลยนั้นย่อมทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อนและนำผลไปส่งการกระทำที่ผิดกฏหมายได้เช่นกัน

ชิปปิ้งคือผู้ที่ทราบถึงหลักในการดำเนินงานและด้านเอกสาร

คำแนะนำของ ชิปปิ้ง เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งคำแนะนำนั้นผู้ประกอบการก็ควรพิจารณาเช่นกัน การเข้าใจในหลักการและระเบียบกฏหมายของการทำงานในด้านเอกสาร ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีความละเอียดสูงเพราะหากใช้คำแนะนำในแนวแก้ไขเพียงเฉพาะหน้ามาเป็นการทำงานหลักโดยตลอด อาจส่งผลเสีย ไม่วันใดก็วันหนึ่งเช่นกัน เพราะหลักการและระเบียบที่ทางหน่วยงานควบคุมดูแลออกเป็นกฏระเบียบมาแล้ว นั่นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏที่วางไว้ เพียงแต่ในบางครั้งอาจต้องใช้วิธีการทำงานแบบแก้ไขเฉพาะหน้าในบางครั้ง หรือ เรียกว่าฉุกเฉินจริงๆ อันนั้นก็คงต้องมีบ้าง แต่หากจะยึดสิ่งนี้เป็นการถาวรแล้วคงไม่สามารถทำได้โดยตลอด และหากวันใดมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบขึ้นมาก็จะทำให้ระบบงานอาจสะดุดล่าช้ามากขึ้น หรือ หนักกว่านั้นก็อาจต้องเสียค่าปรับต่อการกระทำความผิดด้วย

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหากคำแนะนำของ ชิปปิ้ง ถูกหลัก

ในการทำงานหลักที่ถูกต้องบางจุดอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และ หากมี ชิปปิ้ง ที่แนะนำการทำงานด้วยวิธีทางลัดและเอาวิธีทางลัดนี้เป็นหลักในการทำงานก็ทำให้ผู้ประกอบการบางรายชื่นชอบ และ เห็นว่านี่คือการทำงานที่รวดเร็วและทางประสิทธิภาพ แต่มีข้อคิดหนึ่งคือ ชิปปิ้ง บางรายอาจเข้าใจแต่วิธีทางลัด และไม่ทราบถึงหลักแท้จริงของระเบียบและข้อกฏหมาย การดำเนินการเช่นนี้วันหนึ่งวันใดก็จะพบกับข้อผิดพลาดและอาจมีค่าปรับด้วย การให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องให้หลักการทำงานที่แท้จริงและเป็นไปตามกฏระเบียบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสและทางเลือกในการระมัดระวังตนเองในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในด้านเอกสารด้วยตัวอย่างเช่น

  • เอกสารจากหน่วยงานรัฐที่รับรองสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากที่ต้องใช้ต้นฉบับที่มีการประทับตรารับรองและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้น ชิปปิ้ง ที่ทราบระเบียบและหลักการในการทำงานจริงย่อมแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศได้ทราบถึงความจำเป็นต่อเอกสารที่หน่วยงานองค์กรควบคุมในประเทศไทยออกกฏไว้ว่าจำเป็นต้องมี แต่สำหรับ ชิปปิ้ง บางราย ก็ใช้วิธีง่ายๆ คือไม่ใช้ไม่ต้องมีก็ได้ อย่างนี้หากรอดก็ดีไป แต่หากวันใดมีการตรวจสอบขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงเช่นกัน
  • คำแนะนำของ ชิปปิ้ง แบบผิดๆ ทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เข้าใจแบบผิดๆตามมา และทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งโต้เถียงด้วยความเข้าใจแบบผิดๆ และ หลายๆครั้ง ผู้ประกอบการเองก็ยังคงเข้าใจว่ารูปแบบการทำงานที่กระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาก็ยังคงเข้าใจว่าไม่เป็นความผิด เหตุเพราะคำแนะนำจาก ชิปปิ้ง ที่ไม่ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องนั่นเอง

เรียกได้ว่าหากการนำเข้านั้นมีกฏระเบียบและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกรมศุลกากรผู้ประกอบการก็ควรศึกษาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งหากปฏิบัติถูกตามระเบียบการทำงานจะได้ไม่สะดุดจนเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

 

 

NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต

NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานควบคุม

NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงในหน่วยงานของภาครัฐ เพื่ออำนวนความสะดวกในการ นำเข้า ส่งออก แก่ผู้ประกอบการ ให้รับส่งข้อมูลแจ้งรายงานการส่งออกนำเข้าสำหรับ สินค้าควบคุม ที่ต้องผ่านการตรวจสอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

NSW คืออะไร

เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ และลดการใช้เอกสารลง โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทาอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

การใช้งาน NSW

การใช้งาน NSW เป็นการใช้งานผ่าน WEB BROWSER และ การใช้งานแบบ SOFTWARE HOUSE ซึ่งต้องทำการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อใช้งาน แต่ถ้าใช้งานระบบ NSW ผ่าน WEB BROWSER ก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในการขอ ชื่อ และ รหัส ผู้ใช้งานกับหน่วยงาน และ ในการรับส่งเชื่อมต่อข้อมูลก็จำเป็นต้องขอใช้ลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิคส์ด้วยเช่นกัน ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ และ ขั้นตอนการทำงานของระบบ ปัจจุบันการใช้งานในทางปฏิบัติ ยังคงต้องเป็นการดำเนินการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการใช้เอกสารบางส่วน

 

 

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อหาต้นทุนทางภาษีในการนำเข้าสินค้า

คำนวนภาษี นำเข้า

คำนวนภาษี นำเข้า

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อการคำนวนต้นทุนในการดำเนินการหาก คำนวนภาษี นำเข้า ซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินการเช่นกันการ คำนวนภาษี นำเข้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทราบได้ว่าต้นทุนของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าหรือสินค้าที่นำเข้าจะมีต้นทุนอย่างไรและได้ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจเท่าไหร่

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อการวางแผนต้นทุน

การ คำนวนภาษี นำเข้า จะทำให้สามารถทราบได้ถึงต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้หากการพึ่งพาวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศด้วยการนำเข้า ว่าต้นทุนจากการพึ่งพาการนำเข้านั้น เมื่อเทียบกับการซื้อภายในประเทศแล้วเป็นต้นทุนที่ยอมรับได้หรือไม่

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อเป็นแนวทางเลือกลักษณะของการนำเข้า

ลักษณะของสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพจากขั้น 1 เป็น ขั้น 2 การตีความหมายพิกัดสินค้าก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ และการแปรสภาพนั้น ภาษีนำเข้าก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน นั่นก็หมายถึงต้นทุนนำเข้าก็เปลี่ยนได้

หลากหลายวิธีคิดซึ่งกา รคำนวนภาษี นำเข้า นับเป็นสิ่งสำคัญที่่จะกำหนดทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

 

ชิปปิ้ง หน้าแรก