ภาษีสรรพสามิต 2560 การคำนวนในแบบใหม่ประกาศใช้ 16 กันยายน 2560

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต 2560 การคำนวนในแบบใหม่ประกาศใช้ 16 กันยายน 2560

ภาษีสรรพสามิต และการจัดเก็บด้วยอัตราและวิธีการคำนวนเพื่อการจัดเก็บในแบบใหม่นั้นหลายคนยังคงมีความสับสนว่าการคำนวนคือคำนวนแบบใด และอัตรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การคำนวนภาษีสรรพสามิต

  • การคำนวนภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 จะใช้การคำนวนในแบบใหม่ คือการคำนวนจากราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งเป็นราคาขายปลีกที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งราคาขายปลีกแนะนำต่อกรมสรรพสามิต และ ราคาขายปลีกนั้นก็หมายถึง ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้บริโภคซื้อไปนั่นเองซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมตั้งแต่ต้นทุนสินค้า ต้นทุนบริหารจัดการ รวมไปถึงค่าขนส่ง และ กำไรของผู้ประกอบการ รวมออกมาเป็น ราคาขายปลีกแนะนำ ที่จะต้องวางจำหน่ายที่ร้านค้าแก่ผู้บริโภค ซึ่งจากเดิมนั้น คำนวนภาษีสรรพสามิต จากราคาหน้าโรงงาน และ การนำเข้าจะคำนวนจาก ราคา C I F รวมด้วยอากรนำเข้า

เราจึงได้นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งที่ผลิตภายในประเทศ และ การนำเข้า ซึ่งเคยได้คำนวนภาษีสรรพสามิตในแบบวิธีที่แตกต่างกันไป แต่แบบใหม่นี้เป็นการคำนวนที่ปลายทางเหมือนกันทั้งสินค้าภายในและนำเข้าจากต่างประเทศ และ เราได้แนบไฟล์ เอกสารพิกัดอัตราสรรพสามิตที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ไว้เพื่อดาวน์โหลดนำไปใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

 

ชิปปิ้ง หน้าแรก

 

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อหาต้นทุนทางภาษีในการนำเข้าสินค้า

คำนวนภาษี นำเข้า

คำนวนภาษี นำเข้า

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อการคำนวนต้นทุนในการดำเนินการหาก คำนวนภาษี นำเข้า ซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินการเช่นกันการ คำนวนภาษี นำเข้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทราบได้ว่าต้นทุนของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าหรือสินค้าที่นำเข้าจะมีต้นทุนอย่างไรและได้ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจเท่าไหร่

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อการวางแผนต้นทุน

การ คำนวนภาษี นำเข้า จะทำให้สามารถทราบได้ถึงต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้หากการพึ่งพาวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศด้วยการนำเข้า ว่าต้นทุนจากการพึ่งพาการนำเข้านั้น เมื่อเทียบกับการซื้อภายในประเทศแล้วเป็นต้นทุนที่ยอมรับได้หรือไม่

คำนวนภาษี นำเข้า เพื่อเป็นแนวทางเลือกลักษณะของการนำเข้า

ลักษณะของสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพจากขั้น 1 เป็น ขั้น 2 การตีความหมายพิกัดสินค้าก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ และการแปรสภาพนั้น ภาษีนำเข้าก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน นั่นก็หมายถึงต้นทุนนำเข้าก็เปลี่ยนได้

หลากหลายวิธีคิดซึ่งกา รคำนวนภาษี นำเข้า นับเป็นสิ่งสำคัญที่่จะกำหนดทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

 

ชิปปิ้ง หน้าแรก