แพ๊คกิ้ง ส่งออก นำเข้า ความแข็งแรงควบคู่กับมาตรฐานสากล

แพ๊คกิ้ง เพื่อการ ส่งออก นำเข้า

แพ๊คกิ้ง เพื่อการ ส่งออก นำเข้า จำเป็นต้องได้มาตรฐานในแง่ของการปลอดแมลงและปลวก เป็นเงื่อนไขควบคุมการใช้ แพ๊คกิ้ง ที่ใช้วัสดุทำจากไม้ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายแมลงที่อาจติดหรือปะปนมาเมื่อใช้สำหรับ นำเข้า ส่งออก นั่นเอง

เครื่องหมายตรารับรองปลอดแมลง

แพ๊คกิ้ง พาเลท นำเข้า ส่งออกแพ๊คกิ้ง สำหรับการ ส่งออก นำเข้า ที่ใช้วัสดุจากไม้ ที่มีมาตรฐานเครื่องหมาย IPPC นั่นหมายถึง ใช้วัสดุไม้ที่ปลอดจากแมลงและสามารถใช้เพื่อการ ส่งออก นำเข้า ได้ IPPC และ ISPM15 คือเป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง ISPM15 :  คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับวัสดุประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และไม้ชนิดอื่น ๆ แมลงดังกล่าวโดยเฉพาะ pinewood nematode พบในสหรัฐอเมริการ, แคนาดา เม็กซิโกและญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศเหล่านี้ไม่มีผู้ล่าตามระบบนิเวศน์ และแมลง Asian long horned beetle พบในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศซึ่งแมลงชนิดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามป่าไม้ ้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจายของแมลง ที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้วัสดุประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานมาตรฐาน ISPM15 เริ่มได้รับความเห็นชอบจากประเทศสหรัฐอเมริการและคู่ค้ารวม 118 ประเทศ ในปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบรรณแล้วรวม 134 ประเทศแม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ก็ได้แสดงความประสงค์ที่จะบังคับใช้เช่นกันมาตรฐาน ISPM15 ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2002 แต่ได้ถูกชะลอ ในเดือนมิถุนายน 2002 เนื่องจากปัญหาในเรื่องตราสัญญาลักษณ์ FAO จึงได้กำหนดตราสัญญาลักษณ์ขึ้นใหม่ และได้มีหลายประเทศเริ่มทยอยใช้ แต่มีเพียงบราซิล แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฎิบัติไว้ 2 วิธี คือ

  • Methyl Bromide (MB) Fumigation (การรมยา) : ในวิธีนี้ ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็น การรมยาโดยใช้สารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละท่าเรือปลายทาง
  • Heat Treatment (HT) : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคโดยให้อุณภูมิที่แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ American Lumber Standards Committee (ALSC) เป็นผู้ดูแล

ทั้ง 2 แบบนี้เป็นเงื่อนไขการควบคุมการแพร่กระจายแมลงระหว่างประเทศในงาน ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้ง จะต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้เพื่อให้สามารถส่งออกได้หรือหากเป็นการซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วก็สามารถใช้ได้ทันทีแต่สำหรับตัวสินค้าที่ทำจากไม้อาจต้องดำเนินการรมยาและปิดตู้คอนเทนเนอร์ก่อนส่งออก

หมายเหตุ : มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อน เท่านั้น

ข้อกำหนดควบคุมระหว่างประเทศ

สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น พาเลทไม้ ลังไม้โปร่ง ลังไม้ทึบ ไม้แปรรูป  ในหลายๆประเทศทางทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับวัสุดใดๆก็ตามที่ทำจากไม้ต้องได้รับการผ่านกรรมวิธี การฆ่าเชื้อโรค หรือ การรมยาด้วยสารเคมีที่ชื่อเมทิลโบรไมด์ พร้อมกับต้องประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC International Plant Protection Convention IPPCลงบนเนื้อไม้ด้วย ในกรณีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ และประทับตราสัญลักษณ์ IPPC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ท่าเรือปลายทางอาจมีคำสั่งให้ส่งสินค้าคืนทั้งตู้กลับไปยังประเทศต้นทาง หรือถ้าวัสดุ แพ๊คกิ้ง นั้นไม่ได้รับการประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC สินค้าเหล่านั้นก้ออาจจะต้องถูกส่งกลับคืนเช่นกัน วัสดุบรรจุภัณฑ์จะตัองมี ตราสัญญลักษณ์ IPPC ประทับไว้เครื่องหมาย IPPC ซี่ง อักษรสองตัวแรกจะเป็นตัวย่อของประเทศที่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ เครื่องหมายจะประกอบไปด้วย หมายเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากประเทศที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ ที่ออกให้กับบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม สำหรับตัวย่อ HT หมายถึงการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือ MB หมายถึงการผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ ทั้งนี้ถ้าได้มีการประทับตราสัญญลักษณ์แล้ว สำหรับบางประเทศ ก็อาจจะไม่ต้องใช้ใบประกาศนียบัตรรับรองก็ได้

ควบคุมแล้วดีอย่างไร

การควบคุมการแพร่กระจายของแมลงที่อาจติดมาในแง่ระหว่างประเทศถือเป็นเรื่องที่ควรควบคุมเป็นอย่างยิ่งหากไม่ควบคุมก็จะมีแมลงจากประเทศอื่นที่เข้ามาแพร่พันธ์ภายในประเทศจนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เหมือนการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *