NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต

NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานควบคุม

NSW ระบบงานรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงในหน่วยงานของภาครัฐ เพื่ออำนวนความสะดวกในการ นำเข้า ส่งออก แก่ผู้ประกอบการ ให้รับส่งข้อมูลแจ้งรายงานการส่งออกนำเข้าสำหรับ สินค้าควบคุม ที่ต้องผ่านการตรวจสอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

NSW คืออะไร

เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ และลดการใช้เอกสารลง โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทาอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

การใช้งาน NSW

การใช้งาน NSW เป็นการใช้งานผ่าน WEB BROWSER และ การใช้งานแบบ SOFTWARE HOUSE ซึ่งต้องทำการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อใช้งาน แต่ถ้าใช้งานระบบ NSW ผ่าน WEB BROWSER ก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในการขอ ชื่อ และ รหัส ผู้ใช้งานกับหน่วยงาน และ ในการรับส่งเชื่อมต่อข้อมูลก็จำเป็นต้องขอใช้ลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิคส์ด้วยเช่นกัน ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ และ ขั้นตอนการทำงานของระบบ ปัจจุบันการใช้งานในทางปฏิบัติ ยังคงต้องเป็นการดำเนินการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการใช้เอกสารบางส่วน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *