สินค้าควบคุม การนำเข้าส่งออก

สินค้าควบคุม การนำเข้าส่งออก

สินค้าควบคุม ขั้นตอนการนำเข้าส่งออกสินค้าควบคุม นอกจากชิปปิ้งจะต้องติดต่อกับกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแล้วสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าควบคุมและมีกฎหมายควบคุมจากหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพื่อการควบคุมสินค้าทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมไปถึงการควบคุมปริมาณการนำเข้าและส่งออกเป็นรายปีโดยกำหนดออกมาเป็นรูปแบบของใบอนุญาติการนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งจะมีเงื่อนไขการกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ประกอบการควรจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินการขอใบอนุญาติ สำหรับสินค้าควบคุมย่อมต้องมีการเตรียมการในด้านเอกสารและอาจมีการตรวจสอบข้อมูลด้านอื่นๆของผู้ประกอบการซึ่งอาจใช้ระยะเวลาพอสมควรก่อนจะมีการอนุมัติใบอนุญาตินำเข้าสำหรับสินค้าควบคุมนั้น ดังนั้นก่อนการนำเข้าหรือส่งออกจริงควรสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆกับหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าควบคุมนั้นๆ หรือ หากท่านไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาติประกอบการนำเข้าหรือส่งออกสามารถติดต่อมาปรึกษากับชิปปิ้งของเราได้

สินค้าควบคุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม้แปรรูป

สินค้าควบคุม ไม้

  • ไม้แปรรูป กรมป่าไม้ควบคุมการใช้ในประเทศในเชิงปริมาณตรวจสอบการนำเข้าไม้ทุกชนิดเพื่อจัดทำบัญชีควบคุมตรวจสอบปริมาณของทรัพยากรภายในประเทศ และ ควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในประเทศรับรองสิ่งประดิษฐ์จากไม้เพื่อการส่งออก

อาหาร และ เครื่องสำอางค์

สินค้าควบคุม อาหาร เครื่องสำอางค์

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมตรวจสอบสินค้าควบคุมประเภท อาหาร เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค เพื่อความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคก่อนการนำเข้าต้องยื่นตัวอย่างสินค้าและเอกสารประกอบการวิเคราะห์เพื่อขอหนังสืออนุญาตินำเข้า และ จะต้องแสดงใบอนุญาติ นำเข้าที่ได้รับทุกครั้งที่มีการนำเข้าสินค้าในขั้นตอนของงานชิปปิ้งเช่นกัน

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้า

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรมควบคุมกำกับมาตรฐานสินค้าควบคุมประเภทอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้การควบคุมมีหลายเงื่อนไข เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

 การนำเข้าสินค้าควบคุม

สินค้าควบคุมในทางการนำเข้ามีความจำเป็นต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ควบคุมเสียก่อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการออกใบอนุญาติให้ทำการนำเข้าได้เพราะหากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อนกรมศุลกากรก็ไม่สามารถปล่อยให้นำเข้าสินค้านั้นออกจากความควบคุมของกรมศุลกากรได้